Pågående projekt: Samarbeten om skog i Barentsområdet

Under vintern 2020–2021 fick Västerbottens regionala skogsprogram i uppdrag att göra en pilotstudie om Unesco biosfärområden i Barentsområdet och möjligheter till samarbeten mellan biosfärområdena och mellan biosfärområdena och Barentssamarbetets arbetsgrupper. Uppdraget kom från Barentssamarbetets arbetsgrupp för skogssektorn i Barentsområdet. 

Efter publicering av studien (se nedan) inleddes ett samarbete mellan de regionala skogsprogrammen och biosfärområdena i Västerbottens och Norra Karelen (Finland). Detta samarbete har resulterat i ytterligare fyra nu pågående pilotstudier med fokus på Barentsområdet

  • Sustainable development of local communities by multiple use of forests in the Barents region (projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram)
  • Sustainable nature tourism (projektägare: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka)
  • Youth exchange and collaboration (projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram)
  • Exchange and collaboration between universities och and research institutions (projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram)

Ambitionen är att dessa pilotstudier ska ligga till grund för ett större projekt om skog och skogliga verksamheter i Barentsområdet (2023–2026). Preliminärt syfte med ett sådant projekt är

  • Att främja internationellt, gränsöverskridande samarbete och lärande i Barentsregionen
  • Att dela goda exempel och evidensbaserad kunskap
  • Att öka kunskapen om skogarnas ekosystem, skogarnas mångfunktionalitet och olika värden som skogarna tillför lokalsamhällen i Barentsregionen
  • Att stödja hållbar förvaltning och nyttjande av skogsresurser och ekosystemtjänster i linje med Agenda 2030 och de globala målen, FN:s strategiska plan för skogar och Parisavtalet

Pilotstudier

Nilson 2022. Universities and research institutions in seven landscapes within the Barents region

Barsk & Esselin 2022. Youth participation in issues related to multiple use of forests and sustainable development of local communities

Barsk & Esselin 2022. Sustainable development of local communities by multiple use of forests in the Barents region

Hem Hem