Genomfört: Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Syfte: Att genom ett förutsättningslöst och kreativt samarbete mellan akademi och praktik, och utifrån kriterierna evidensbaserad kunskap och mätbarhet, utforska möjliga tillståndsindikatorer och åtgärdsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar.

Mål

  • Att identifiera ett antal indikatorer som uppfyller kriterierna
  • Att ge en lägesbeskrivning av tillstånd, trender och åtgärdsarbete i Västerbottens län med hjälp av identifierade indikatorer
  • Att tydliggöra utvecklingsbehov inom forskning, förvaltning och miljöövervakning
  • Att förmedla kunskap om projektet och dess resultat till en bredare publik
  • Att etablera ett gemensamt regionalt forum för skoglig bevarandeekologi

Projekttid: 2021–2022

Projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram

Projektledare: Anders Esselin, Man & Nature AB och processledare för Västerbottens regionala skogsprogram

Arbetsgrupp bestående av ca 20 ekologer och sakkunniga från skogsbruket, myndigheterna, forskningen, samt representanter för en kommun och Naturskyddsföreningen: Anders Landström (Luleå stift), Andreas Renöfält (SCA), Anna-Lena Axelsson (SLU), Anne-Maarit Hekkala (SLU), Björn Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Daniella Andersson (Sveaskog), David Rönnblom (Holmen), Doris Grellmann (Umeå kommun/Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka), Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen), Gunilla Forsgren-Johansson (Länsstyrelsen Västerbotten), Helena Dehlin (Skogsstyrelsen), Helena Lindén (Norra Skog), Joakim Strengbom (SLU), Johan Wester (Skogsstyrelsen), Jörgen Sjögren (SLU), Mari Jönsson (SLU), Micael Jonsson (Umeå universitet), Per Linder (Statens fastighetsverk), Per Nihlén (Länsstyrelsen Västerbotten), Peter Bergman (Sveaskog), Sören Uppsäll (Länsstyrelsen Västerbotten), Torun Bergman (Naturskyddsföreningen Västerbotten)

Finansiärer: Västerbottens regionala skogsprogram, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF, SCA och Luleå Stift

Sammanfattning och slutsatser

Publicerade delrapporter från projektet 

Möjliga tillståndsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Möjliga åtgärdsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Mer info om projektet

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar (Skogsprogrammet dec 2020)

Podd: Hur står det till med skogens biologiska mångfald? (Skogsindustrierna 2021)

Hem Hem