Pågående projekt: Biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Syfte: Att genom ett förutsättningslöst och kreativt samarbete mellan akademi och praktik identifiera och prioritera indikatorer för tillstånd och trender för biologisk mångfald, samt aktiviteter som främjar biologisk mångfald – i Västerbottens skogar

Mål

  • Identifiering och prioritering av ett antal mätbara indikatorer som är vetenskapligt robusta och med statistiska osäkerheter som är acceptabla
  • Lägesbeskrivning av tillstånd, trender och åtgärdsarbete i Västerbottens län med hjälp av identifierade indikatorer
  • Tydliggörande av utvecklingsbehov inom forskning och miljöövervakning
  • Kunskapsspridning om projektets resultat till en bredare publik
  • Etablering av gemensamt regionalt forum för skoglig bevarandeekologi

Projekttid: 2021–2022

Projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram

Projektledare: Anders Esselin, Man & Nature AB och processledare för Västerbottens regionala skogsprogram

Arbetsgrupp bestående av ca 20 ekologer från skogsbruket, myndigheterna, forskningen, samt representanter för en kommun och Naturskyddsföreningen: Anders Landström (Luleå stift), Andreas Renöfält (SCA), Anna-Lena Axelsson (SLU), Anne-Maarit Hekkala (SLU), Björn Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Daniella Andersson (Sveaskog), David Rönnblom (Holmen), Doris Grellmann (Umeå kommun/Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka), Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen), Gunilla Forsgren-Johansson (Länsstyrelsen Västerbotten), Helena Dehlin (Skogsstyrelsen), Helena Lindén (Norra Skog), Joakim Strengbom (SLU), Johan Wester (Skogsstyrelsen), Jörgen Sjögren (SLU), Mari Jönsson (SLU), Micael Jonsson (Umeå universitet), Per Linder (Statens fastighetsverk), Peter Bergman (Sveaskog), Sören Uppsäll (Länsstyrelsen Västerbotten), Torun Bergman (Naturskyddsföreningen Västerbotten)

Finansiärer: Länsstyrelsen Västerbotten, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF, SCA och Luleå Stift

Delrapporter från projektet (ca 15 stycken som publiceras allt eftersom de blir klara)

Bottenskikt och fältskikt

Häckande fåglar i skogen

Rödlistade arter

Smådäggdjur

Död ved

Hänsyn vid föryngringsavverkning

Kantzoner mot mindre vattendrag

Mer info om projektet

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar (Skogsprogrammet dec 2020)

Podd: Hur står det till med skogens biologiska mångfald? (Skogsindustrierna 2021)

Hem Hem