Projekt: Biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Syfte: Att genom ett förutsättningslöst och kreativt samarbete mellan akademi och praktik identifiera och prioritera indikatorer för tillstånd och trender för biologisk mångfald, samt aktiviteter som främjar biologisk mångfald – i Västerbottens skogar

Mål

  • Identifiering och prioritering av ett antal mätbara indikatorer som är vetenskapligt robusta och med statistiska osäkerheter som är acceptabla
  • Lägesbeskrivning av tillstånd, trender och åtgärdsarbete i Västerbottens län med hjälp av identifierade indikatorer
  • Tydliggörande av utvecklingsbehov inom forskning och miljöövervakning
  • Kunskapsspridning om projektets resultat till en bredare publik
  • Etablering av gemensamt regionalt forum för skoglig bevarandeekologi

Projekttid: 2021–

Projektägare: Västerbottens regionala skogsprogram

Projektledare: Anders Esselin, Man & Nature AB och processledare för Västerbottens regionala skogsprogram

Finansiärer: Länsstyrelsen Västerbotten, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF, SCA och Luleå Stift

 

Delrapporter från projektet

Organisation och deltagare

Process och metod

Statistik skogsfåglar i Västerbottens län 2002–2020

 

Artiklar på Skogsprogram Västerbottens webbplats om projektet

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar (dec 2020)

 

Hem Hem