Nationellt skogsprogram

I februari 2014 beslutade den svenska regeringen att en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram skulle etableras. Processen inleddes i juli 2015 och fick ytterligare kraft i och med att regeringen i budgetpropositionen för 2016 redovisade sin vision för skogsprogrammet:

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

För att nå visionen har regeringen sedan dess, i bred dialog med många engagerade, arbetat fram en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Strategin, som presenterades i maj 2018, innehåller mål för fem fokusområden och skogsprogrammets organisation för en fortsatt dialogprocess. Målen är

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Målet ska vara en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås.

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Målet ska vara ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Målet ska vara att svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster på globala marknader.

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Målet ska vara att skogen och dess värdekedja ska bidra till en global hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Export- och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier ska tillvaratas med utvecklingsarbete där det är lämpligt inom det skogliga området. Det nationella självbestämmandet över skogsfrågor ska värnas inom EU-arbetet.

5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Målet ska vara ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Hem Hem