Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter

12 januari 2023

En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner

En tredjedel av strandlinjerna vid vatten i skogen saknade kantzoner med kvarlämnade träd. Det visar statistik som Skogsstyrelsen för första gången tagit fram som en del i uppföljningen av miljöhänsynen i skogen. Att lämna kvar kantzoner med träd utmed hav, sjöar och vattendrag är en del i arbetet med god miljöhänsyn i skogen. Andel av sträckan strandlinje som helt saknar kantzon var 31 procent och medelbredden på kantzonerna lämnad mot vatten var 11 meter.

Mer info: En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner - Skogsstyrelsen

 

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad 

En ny inventering visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna, samhället men också klimatet.

Mer info: 40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering - Skogsstyrelsen

 

Knappt 10 procent av arealen lämnas som hänsyn vid föryngringsavverkning

Medianstorleken på sammanhängande kalmark var 2,2 hektar 2021 och de 5 procent största sammanhängande kalmarkerna var 14,1 hektar eller större. Under avverkningssäsongerna 2016/17 – 2018/19 lämnades knappt 10 procent av den avverkade arealen som hänsyn vid föryngringsavverkning.

Mer info: Knappt 10 procent av arealen lämnas som hänsyn vid föryngringsavverkning - Skogsstyrelsen

 

Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder

Om Sverige skulle minska avverkningen, till exempel av klimatpolitiska skäl, kan uppemot hälften istället komma att avverkas i andra länder och importeras. Det visar en undersökning av läckageeffekterna, som Skogsstyrelsen låtit göra. Förekomsten av läckaget innebär att klimatnyttan inte blir lika stor.

Mer info: Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder - Skogsstyrelsen

 

Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022

Andelen kända kulturlämningar som blir påverkade vid föryngringsavverkning har minskat något sedan år 2021, enligt Skogsstyrelsens inventering. På landsnivå är andelen skadade och grovt skadade kulturlämningar nu på den lägsta nivån sedan inventeringen började 2012. I norra Norrland har dock andelen skadade och grovt skadade kulturlämningar ökat.

Mer info: Mindre skador på kulturlämningar 2022 - Skogsstyrelsen

 

Oförändrad sysselsättning i skogsbruket

Under 2021 var nästan 31 000 personer sysselsatta i skogsbruket, vilket är i nivå med 2020. Antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket ökade marginellt under 2021. Omkring 30 900 personer, varav 4 400 kvinnor och 26 500 män, var sysselsatta i skogsbruket under 2021. Förändringen från 2020 är för liten för att vara statistiskt säkerställd. Antalet sysselsatta ökade kraftigt i skogsbruket under åren efter stormen Gudrun år 2005. Sedan dess har sysselsättningen varierat mellan 25 000 och 31 000 personer.

Mer info:Oförändrad sysselsättning i skogsbruket - Skogsstyrelsen

 

Åtgärder inom skogs- och jordbruk kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

Återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark skulle med rätt åtgärder kunna minska utsläpp och öka kolupptag motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en ny analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket presenterar för regeringen.

Mer info: Ny analys: Åtgärder inom skogs- och jordbruk kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år - Skogsstyrelsen

 

Ny forskningssammanställning om våtmarker

Enligt en forskningssammanställning från Formas bidrar våtmarker med många ekosystemtjänster och samhällsnyttor, bland annat genom att rena och lagra vatten. I ett varmare klimat ökar risken för vattenbrist. Då ökar värdet av våtmarkers förmåga att lagra vatten.

Mer info: Hur påverkas grundvattenmagasinering av restaurering, anläggning och dränering av våtmarker? - Formas

 

Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio år efter avverkning. Det visar en omfattande studie från SLU, baserad på undersökning av 50 olika skogsbestånd.

Mer info: Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år | Externwebben (slu.se)

 

Nulägesanalys om skogsbilvägar på remiss

Skogsstyrelsen har i bred samverkan med skogssektorn och andra intressenter tagit fram en nulägesanalys om Sveriges skogsbilvägar som nu går på remiss. Analysen ska ligga till grund för nya branschgemensamma mål för skogens infrastruktur. Ambitionen är att analysen i nästa steg ska ligga till grund för nya branschgemensamma åtgärder och strategier för infrastruktur och kompetens kopplat till skogsbilvägar. Remissen ligger ute till den 3 mars.

Mer info: Nulägesanalys om skogsbilvägar på remiss - Skogsstyrelsen

 

Nya departement startar upp

Den 1 januari bildades Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och där ingår också bostads- och samhällsplaneringsfrågorna. Departementet ska arbeta i en gemensam riktning för att kunna ta ett samlat ansvar för landsbygds-, skogsbruks-, småstads-, livsmedels-, infrastruktur- samt plan- och bostadsfrågor.

Mer info: Två nya departement startar upp - Regeringen.se

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 september 2023

Programrådsmöte om skog – i skogen

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem