Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

22 februari 2023

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Förutom många interna möten, externa möten och presentationer, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, så arbetade skogsprogrammet under 2022 med flera projekt. 

Exempel på projekt där skogsprogrammet var projektägare under 2022:

 • Utbildning i naturvägledning. Ca 20 deltagare på utbildningen som genomfördes i oktober i Västerbotten.
 • Kommunträff i Storuman. Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid denna träff med politiker från Storumans kommun.
 • Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Rapport och webinarium.
 • Skogens mångbruk i norr. Ansökan om medel till förstudie, som beviljades i december 2022.
 • Ungdomsråd knutet till skogsprogrammet. Förberedande arbete i samverkan med forskningsplattformen Future Forests. Ungdomsrådet planeras startas 2023.
 • Skog i Barentsområdet. Flera rapporter publicerades och många möten med samverkanspartners i Sverige, Norge och Finland. Ansökan om förstudie planeras våren 2023.
 • Biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Flera workshops med en arbetsgrupp bestående av 20 skogsekologer och sakkunniga. Resultaten har kontinuerligt publicerats som delrapporter på skogsprogrammets webbplats.

Exempel på projekt där skogsprogrammet var samarbetspartner under 2022:

 • Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB). EU-projekt om restaurering av skog.
 • Jubileumsutställning Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker. Utställningen invigs på Västerbottens museum 4 mars 2023.

 • Trees for me. Kompetenscenter för snabbväxande lövträd.

 • Skogsträffar för kvinnor. Tre stycken 2022: Fysisk träff i Bäcksjön med tema skogsskötsel för hög och säker tillväxt; Exkursion till Skogforsk i Sävar med fokus på frö- och plantförädling och biologisk mångfald; samt Digital träff om digitala verktyg för skogsägaren och aktuell skogspolitik.

 • Nationell och regional jämställdhetsundersökning.

 • Profilering av träproduktproducerande företag i Skellefteåregionen.

Ekonomi

De sammanlagda intäkterna 2022 var drygt två miljoner kronor. Till detta ska läggas eget arbete av personal på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten motsvarande ca 500 000 kr.

 

Bild: Utbildning i naturvägledning. Foto: Anders Esselin

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem