Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

22 februari 2023

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Förutom många interna möten, externa möten och presentationer, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, så arbetade skogsprogrammet under 2022 med flera projekt. 

Exempel på projekt där skogsprogrammet var projektägare under 2022:

 • Utbildning i naturvägledning. Ca 20 deltagare på utbildningen som genomfördes i oktober i Västerbotten.
 • Kommunträff i Storuman. Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid denna träff med politiker från Storumans kommun.
 • Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Rapport och webinarium.
 • Skogens mångbruk i norr. Ansökan om medel till förstudie, som beviljades i december 2022.
 • Ungdomsråd knutet till skogsprogrammet. Förberedande arbete i samverkan med forskningsplattformen Future Forests. Ungdomsrådet planeras startas 2023.
 • Skog i Barentsområdet. Flera rapporter publicerades och många möten med samverkanspartners i Sverige, Norge och Finland. Ansökan om förstudie planeras våren 2023.
 • Biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Flera workshops med en arbetsgrupp bestående av 20 skogsekologer och sakkunniga. Resultaten har kontinuerligt publicerats som delrapporter på skogsprogrammets webbplats.

Exempel på projekt där skogsprogrammet var samarbetspartner under 2022:

 • Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB). EU-projekt om restaurering av skog.
 • Jubileumsutställning Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker. Utställningen invigs på Västerbottens museum 4 mars 2023.

 • Trees for me. Kompetenscenter för snabbväxande lövträd.

 • Skogsträffar för kvinnor. Tre stycken 2022: Fysisk träff i Bäcksjön med tema skogsskötsel för hög och säker tillväxt; Exkursion till Skogforsk i Sävar med fokus på frö- och plantförädling och biologisk mångfald; samt Digital träff om digitala verktyg för skogsägaren och aktuell skogspolitik.

 • Nationell och regional jämställdhetsundersökning.

 • Profilering av träproduktproducerande företag i Skellefteåregionen.

Ekonomi

De sammanlagda intäkterna 2022 var drygt två miljoner kronor. Till detta ska läggas eget arbete av personal på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten motsvarande ca 500 000 kr.

 

Bild: Utbildning i naturvägledning. Foto: Anders Esselin

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem