Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

22 februari 2023

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Förutom många interna möten, externa möten och presentationer, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, så arbetade skogsprogrammet under 2022 med flera projekt. 

Exempel på projekt där skogsprogrammet var projektägare under 2022:

 • Utbildning i naturvägledning. Ca 20 deltagare på utbildningen som genomfördes i oktober i Västerbotten.
 • Kommunträff i Storuman. Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid denna träff med politiker från Storumans kommun.
 • Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Rapport och webinarium.
 • Skogens mångbruk i norr. Ansökan om medel till förstudie, som beviljades i december 2022.
 • Ungdomsråd knutet till skogsprogrammet. Förberedande arbete i samverkan med forskningsplattformen Future Forests. Ungdomsrådet planeras startas 2023.
 • Skog i Barentsområdet. Flera rapporter publicerades och många möten med samverkanspartners i Sverige, Norge och Finland. Ansökan om förstudie planeras våren 2023.
 • Biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Flera workshops med en arbetsgrupp bestående av 20 skogsekologer och sakkunniga. Resultaten har kontinuerligt publicerats som delrapporter på skogsprogrammets webbplats.

Exempel på projekt där skogsprogrammet var samarbetspartner under 2022:

 • Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB). EU-projekt om restaurering av skog.
 • Jubileumsutställning Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker. Utställningen invigs på Västerbottens museum 4 mars 2023.

 • Trees for me. Kompetenscenter för snabbväxande lövträd.

 • Skogsträffar för kvinnor. Tre stycken 2022: Fysisk träff i Bäcksjön med tema skogsskötsel för hög och säker tillväxt; Exkursion till Skogforsk i Sävar med fokus på frö- och plantförädling och biologisk mångfald; samt Digital träff om digitala verktyg för skogsägaren och aktuell skogspolitik.

 • Nationell och regional jämställdhetsundersökning.

 • Profilering av träproduktproducerande företag i Skellefteåregionen.

Ekonomi

De sammanlagda intäkterna 2022 var drygt två miljoner kronor. Till detta ska läggas eget arbete av personal på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten motsvarande ca 500 000 kr.

 

Bild: Utbildning i naturvägledning. Foto: Anders Esselin

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem