Noterat i nyhetsflödet april och maj 2022

8 juni 2022

Södra inför ny premie för naturvård – medlemmar belönas för höga naturvärden

Södra. Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden. Därför inför Södra, som första aktör i Sverige, en naturvårdspremie för att belöna medlemmars insatser för naturvård och uppmuntra utvecklingen av höga naturvärden.

Klicka här för att läsa mer på Södras webbplats

Nya vindar blåser för björken

Sveaskog. Från 1950 till slutet av 1970-talet var skogsindustrins behov av björk marginell. Nu blåser emellertid andra vindar. Intresset för björk ökar, både som timmer och massa och som bidrag till ett mer hållbart skogsbruk. I Sveaskogs långsiktiga strategi ingår därför att avsevärt öka volymen av förädlad björk.

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

Ökat friluftsintresse medför utmaningar

Extrakt. Under pandemin har naturen blivit en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar och skötseln av naturområden för friluftsliv behöver anpassas för att klara av det ökade besökstrycket.

Klicka här för att läsa mer på Extrakts webbplats

Skogspodden intervjuar Anna-Lena Axelsson

Skogspodden. I avsnitt 92 möter Skogspodden Anna-Lena Axelsson, forskare på SLU som belönades med Guldkvisten nyligen. Anna-Lena har koll som få på vår skogshistoria och använder sig ofta av data från riksskogstaxeringen när hon gör sina välformulerade inlägg i skogsdebatten.

Klicka här för att lyssna på Skogspodden intervju

Jättelyft för skogsmark i norr

SKOGEN. Priserna på skogsmark ökade över hela landet i fjol. Mest sticker Norrland ut där Jämtland och Västernorrland stod för anmärkningsvärda uppgångar, enligt Svefas rapport.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENs webbplats

Öka intresset för den brukade skogen med hjälp av interpretation

Skogssällskapet. Hur kan vi öka intresset för den brukade skogen hos allmänheten? Det var en av frågeställningarna bakom SLU-projektet ”Interpretation och naturvägledning för skogssektorn”, som finansierats av Skogssäll­skapet. Att använda interpretation som metod tror projektledaren Anders Arnell kan vara ett sätt.

Klicka här för att läsa mer på Skogssällskapets webbplats

Gynna lövträd vid bäcken för bottenfaunans skull

Skogssällskapet. Livet i bäcken påverkas av den intilliggande skogen. Men påverkas bäckens ekologiska status av vilka trädslag du har i kantzonen? ”Vårt projekt stöder den befintliga rekommendationen om att gynna löv i kantzonen mot vattendrag, säger Eva Ring, forskare vid Skogforsk.

Klicka här för att läsa mer på Skogssällskapets webbplats

Manliga skogsägare äger alltmer

Skogsstyrelsen. Andelen skogsmarksareal hos enskilda skogsägare som är män ökar. Det visar Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik. Det är främst manliga skogsägare som bidrar till trenden att stora skogsägare äger alltmer skogsmark. Andelen med manligt ägande ökar på bekostnad av att samägandet minskar.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Finsk forskarpanel förespråkar hyggesfritt

SKOGEN. Finlands naturpanel, som sammanställer forskning åt beslutsfattare, vill att andelen kontinuitetsskogsbruk ska öka.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENs webbplats

Plugga igen diken och bli klimathjälte

Skogsstyrelsen. Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen kraftigt. Du får viss ekonomisk ersättning om du tecknar återvätningsavtal.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Ny kunskap om Sibirisk lärk

SLU. I norra Sverige ökar intresset för sibirisk lärk. I ett samarbete med Skogsstyrelsen kartlägger forskare vid SLU/Alnarp lärkens förutsättningar.

Klicka här för att läsa mer på SLU:s webbplats

Oförändrad areal frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen. 2021 var 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen är relativt oförändrade sedan 2020.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

5 september 2022

Noterat i nyhetsflödet augusti 2022

Tio år med jämställdhet på agendan. Skogsträff för kvinnor i Bäcksjön. Kollagret i finska skogar minskar snabbt. Se där några exempel på vad vi noterat i nyhetsflödet i augusti.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

31 augusti 2022

Kommunträff i Storuman

Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid en träff som skogsprogrammet arrangerade den 31 augusti med politiker från Storumans kommun.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

31 augusti 2022

Första möte med referensgrupp inom EU-projektet SUPERB

Den 31 augusti hölls ett första referensgruppsmöte inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Under mötet kom deltagarna med många kloka frågor, förslag och synpunkter.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 augusti 2022

Noterat i nyhetsflödet i juli

I månadens Noterat i nyhetsflödet kan du bland annat läsa om att handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet har uppdaterats; att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen; och att Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

4 juli 2022

Noterat i nyhetsflödet i juni

I månadens Noterat i nyhetsflödet kan du bland annat läsa om : att avverkningen i Sveriges skogar nådde rekordnivåer under 2021; att viktiga marksvampar bättre överlever en avverkning om många hänsynsträd lämnas; att älgstammen i Västerbottens län har en tydligt minskande trend; och att SCA:s och Scanias världsunika eltimmerbil nu är i drift.

Läs mer
Hem Hem