Noterat i nyhetsflödet april och maj 2022

8 juni 2022

Södra inför ny premie för naturvård – medlemmar belönas för höga naturvärden

Södra. Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden. Därför inför Södra, som första aktör i Sverige, en naturvårdspremie för att belöna medlemmars insatser för naturvård och uppmuntra utvecklingen av höga naturvärden.

Klicka här för att läsa mer på Södras webbplats

Nya vindar blåser för björken

Sveaskog. Från 1950 till slutet av 1970-talet var skogsindustrins behov av björk marginell. Nu blåser emellertid andra vindar. Intresset för björk ökar, både som timmer och massa och som bidrag till ett mer hållbart skogsbruk. I Sveaskogs långsiktiga strategi ingår därför att avsevärt öka volymen av förädlad björk.

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

Ökat friluftsintresse medför utmaningar

Extrakt. Under pandemin har naturen blivit en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar och skötseln av naturområden för friluftsliv behöver anpassas för att klara av det ökade besökstrycket.

Klicka här för att läsa mer på Extrakts webbplats

Skogspodden intervjuar Anna-Lena Axelsson

Skogspodden. I avsnitt 92 möter Skogspodden Anna-Lena Axelsson, forskare på SLU som belönades med Guldkvisten nyligen. Anna-Lena har koll som få på vår skogshistoria och använder sig ofta av data från riksskogstaxeringen när hon gör sina välformulerade inlägg i skogsdebatten.

Klicka här för att lyssna på Skogspodden intervju

Jättelyft för skogsmark i norr

SKOGEN. Priserna på skogsmark ökade över hela landet i fjol. Mest sticker Norrland ut där Jämtland och Västernorrland stod för anmärkningsvärda uppgångar, enligt Svefas rapport.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENs webbplats

Öka intresset för den brukade skogen med hjälp av interpretation

Skogssällskapet. Hur kan vi öka intresset för den brukade skogen hos allmänheten? Det var en av frågeställningarna bakom SLU-projektet ”Interpretation och naturvägledning för skogssektorn”, som finansierats av Skogssäll­skapet. Att använda interpretation som metod tror projektledaren Anders Arnell kan vara ett sätt.

Klicka här för att läsa mer på Skogssällskapets webbplats

Gynna lövträd vid bäcken för bottenfaunans skull

Skogssällskapet. Livet i bäcken påverkas av den intilliggande skogen. Men påverkas bäckens ekologiska status av vilka trädslag du har i kantzonen? ”Vårt projekt stöder den befintliga rekommendationen om att gynna löv i kantzonen mot vattendrag, säger Eva Ring, forskare vid Skogforsk.

Klicka här för att läsa mer på Skogssällskapets webbplats

Manliga skogsägare äger alltmer

Skogsstyrelsen. Andelen skogsmarksareal hos enskilda skogsägare som är män ökar. Det visar Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik. Det är främst manliga skogsägare som bidrar till trenden att stora skogsägare äger alltmer skogsmark. Andelen med manligt ägande ökar på bekostnad av att samägandet minskar.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Finsk forskarpanel förespråkar hyggesfritt

SKOGEN. Finlands naturpanel, som sammanställer forskning åt beslutsfattare, vill att andelen kontinuitetsskogsbruk ska öka.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENs webbplats

Plugga igen diken och bli klimathjälte

Skogsstyrelsen. Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen kraftigt. Du får viss ekonomisk ersättning om du tecknar återvätningsavtal.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Ny kunskap om Sibirisk lärk

SLU. I norra Sverige ökar intresset för sibirisk lärk. I ett samarbete med Skogsstyrelsen kartlägger forskare vid SLU/Alnarp lärkens förutsättningar.

Klicka här för att läsa mer på SLU:s webbplats

Oförändrad areal frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen. 2021 var 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen är relativt oförändrade sedan 2020.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

23 juni 2022

Nya satsningar inom Västerbottens regionala skogsprogram

Västerbottens regionala skogsprogram drar nu igång tre nya satsningar: samarbete om skog inom Barentsregionen, mångbruk av skog i norra Sverige, samt ungdomsengagemang i skogliga frågor. Förhoppningen är att projekten ska bidra till en kapacitetsuppbyggnad inom länet, men även att skapa förutsättningar för utökat internationellt utbyte.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 juni 2022

Utbildning i naturvägledning

Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket? För att diskutera den frågan genomför Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning i höst. Alla som på något sätt har koppling till Västerbottens och Norrbottens skogar är välkomna att anmäla sig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

17 maj 2022

Konstutställning på Skogsstyrelsen i Sorsele

Skogsstyrelsens lokalkontor i Sorsele har fått ta del av konstverk med hjälp av konstkonsult Åsa Bergdahl från Statens konstråd. I samband med att konstverken kom på plats lördagen den 14 maj genomfördes en workshop med Emma Dahlqvist, en av de konstnärer vars verk presenteras på kontoret. 15 personer närvarade.

Läs mer
31 mars 2022

Noterat i nyhetsflödet mars 2022

Stora naturreservat på gång i Västerbottens fjällnära skogar. Personalbrist hotar skogsföretag när skogsarbetare från Ukraina stoppas. Produktionsavgift kan finansiera avsättningar. Detta är en del av det som vi noterat i nyhetsflödet under mars 2022.

Läs mer
Hem Hem