Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

9 mars 2023

Rapport: mycket återstår för en jämställd skogssektor

Nej tyvärr, vi är inte nära att ha en jämställd skogssektor men vi är en bit på väg. Det visar Skogsstyrelsens rapport på det uppföljande regeringsuppdraget ”Genomförande av åtgärder för en jämställd skogsnäring” som nu lämnas till Regeringen. Ett resultat från arbetet är det nationella jämställdhetsråd som bildades 2022.

Rapport: mycket återstår för en jämställd skogssektor - Skogsstyrelsen  

Könsuppdelad statistik finns nu också samlat i ett särskilt faktablad. Jämställdhet i skogen - Skogsstyrelsen

 

Skogsstyrelsen vill att systemet med avverkningsanmälningar utreds

Skogsstyrelsen vill att systemet med att skogsägare behöver skicka in en avverkningsanmälan när de vill avverka utreds. Istället för att granska varje enskild avverkning skulle det kunna ersättas med en övergripande systemtillsyn. Utredningen föreslås i det budgetunderlag som Skogsstyrelsens styrelse beslutat om. Motiven är den pågående rättsutvecklingen men även kommande EU-initiativ.  Antalet överklagade ärenden hittills under 2023 indikerar en fördubbling jämfört med 2022. Under 2022 krävde enbart artskyddsärendena över 30 årsarbetsverken. Ovanpå det behöver ansökningarna och rätten till ersättning i fjällnära skog hanteras, bedömas och beslutas om. Det gör att ärenden får långa väntetider.

Skogsstyrelsen vill att systemet med avverkningsanmälningar utreds - Skogsstyrelsen

 

Skogsägarens vilja kommer väga tyngre när skog ska skyddas

Frivillighet bör vara en grundläggande utgångspunkt när skog skyddas formellt. Det ska bli lättare för markägare att själva ta initiativ till att skydda höga naturvärden i sin skog. Det är huvudbudskapen i nya riktlinjer från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. I juni 2022 gav regeringen Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. I uppdraget betonar regeringen att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och arbetssätt för myndigheterna. Ambitionen är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras.  

Skogsägarens vilja kommer väga tyngre - Skogsstyrelsen

 

Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare

Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Tillsammans utförde de nästintill 4 000 åtgärder över hela landet till nytta för naturvård och friluftsliv. Det visar en sammanställning av uppdraget som nu avslutat.

Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare - Skogsstyrelsen

 

Bättre precision vid planering kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Nu kan det vara dags att utveckla nyttjandet av denna kunskapsbank i skogsbruket. Pär Wilhelmsson från SLU har i sitt doktorsarbete tagit fram och utvärderat planeringsverktyg som kan utnyttja detaljerna i laserdata för att optimera skogsskötseln efter skogsägarens målsättningar

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden | Externwebben (slu.se)

 

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och lunglav. Det visar analyser av olika skogsskötselscenarier som även tar hänsyn till framtida virkesbehov, ekonomi och svenska och internationella miljömål. Arbetet har koordinerats av SLU.

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs | Externwebben (slu.se)

 

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför är det så? I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från SLU undersöka vad det är som styr hur privata skogsägare sköter sin skog. Kunskap som kan användas i en omställning till mer variationsrika skogar och ett mer hållbart skogsbruk.

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk | Externwebben (slu.se)

 

Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning

Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Europaforum norra Sverige har tagit ställning till det kommande lagförslaget i ett nytt positionspapper som lyfter vikten av skogsägares och skogsförvaltares egna bedömningar, vikten av att skogsägare sköter sin skog på olika sätt och behovet av ökad kunskap och forskning om framgångsrik skogsförvaltning.

Europaforum norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning – Europaforum

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

16 april 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter mars–april

Förslag om att förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret. Fortsatt negativ utveckling för skogens miljömål. Balans mellan skog och vilt i fokus under två dagar och två kvällar. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer
Hem Hem