Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter januari 2023

10 februari 2023

Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen

För att lättare kunna nå miljömålet för skogen har nu Skogsstyrelsen fastställt en rad nya målsättningar som kallas Gröna steg. Genom att bryta ned miljömålet Levande skogar i mindre delar är förhoppningen att miljömålsarbetet ska bli mer motiverande och att de steg som tas i rätt riktning ska synliggöras.
Mer info: Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen - Skogsstyrelsen

 

Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen

I en fördjupad utvärdering av miljömålen föreslår Naturvårdsverket i dag en rad åtgärder till regeringen. En av åtgärderna är Skogsstyrelsens förslag att öka incitamenten och göra det mer lönsamt för skogsbruket att bevara skogar med höga naturvärden. Klimat och biologisk mångfald är de områden som Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera för att vi ska kunna nå Sveriges miljömål.

Mer info: Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen - Skogsstyrelsen

 

250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året men trycket är fortsatt högt och det kan just nu ta lång tid innan en ansökan är beslutad och klar.

Mer info: 250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar - Skogsstyrelsen

 

Lokalt stora skador på skog

Tung snö som samlats i trädens kronor har orsakat snöbrott på skog i olika delar av landet. Den senaste tiden har även kraftiga vindar och stormbyar bidragit till skadorna. I Norra Sverige är det främst i Västernorrland som skador uppmärksammats.

Mer info: Lokalt stora skador på skog - Skogsstyrelsen

 

Fortsatt få nya områdesskydd bildades av Skogsstyrelsen 2022

Under 2022 bildade Skogsstyrelsen områdesskydd som innehöll 1 200 hektar produktiv skogsmark. Det är en marginell ökning från de senaste årens rekordlåga nybildning av områdesskydd.

Mer info: Fortsatt få nya områdesskydd – Skogsstyrelsen

 

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

I januari drog forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige. Programmet kommer att fokusera på de stora investeringarna i Skellefteå, Boden och Malmfälten. Målet är att forskningsresultaten ska ha stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid.

Mer info: Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige – Umeå universitet

 

Var med och lägg grunden för ett nätverk under EU:s skogsstrategi

En ny tematisk grupp är på gång från EU CAP Network. Den handlar om att stödja behoven hos skogsdominerande landsbygdsområden och kommuner. Nu söks deltagare till gruppen. Möten i mars och maj kommer ske digitalt. Anmäl ditt intresse innan den 21 februari.

Mer info: Expression of Interest | EU CAP Network Thematic Group on Forestry Strategy

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem