Vägen framåt i Västerbotten handlar om

Vägen framåt i Västerbotten handlar om

Vägen framåt i Västerbotten handlar om

En ökad virkestillväxt och nyttjande av skogen för virkesproduktion

  • Varför: För att möjliggöra ökad handlingsfrihet, tillgång på förnybar och fossilfri råvara samt bättre samhällsekonomi för landet.
  • Hur: Bland annat genom insatser för ökad röjning och bättre kvalitet i föryngringar, inklusive åtgärder för minskade skador av älg och skadeorganismer, förädling och ökad kvalitet på plantmaterial, samt satsningar på information och kunskapstjänster om aktiv skogsförvaltning.

En större klimatnytta från skogen

  • Varför: För att klara Sveriges klimatmål och uppnå ett fossilfritt Sverige med nettonegativa utsläpp.
  • Hur: Bland annat genom maximering av skogens kolbindande förmåga och minimering av växthusgasläckage från skogsmark, samt insatser för energieffektivisering och omställning till förnybara drivmedel och energi inom skogsbruket.

Ett mer variationsrikt skogslandskap

  • Varför: För att säkra skogens vitalitet och en långsiktigt hög produktionsförmåga i ett förändrat klimat, samt anpassningar till andra skogliga verksamheter och ekosystemtjänster.
  • Hur: Bland annat genom bättre ståndortsanpassning av olika trädslag och aktiv skötsel som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

En förstärkt naturvård och kulturmiljövård i skogen

  • Varför: För att uppnå miljömålen och ett hållbart skogsbruk.
  • Hur: Bland annat genom kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete mellan skogsbrukets aktörer och myndigheter i enhetlighet med nationella och regionala strategier och målbilder.
Hem Hem