EU-projektet SUPERB – restaurering av skogar och skogslandskap

EU-projektet SUPERB – restaurering av skogar och skogslandskap

EU-projektet SUPERB – restaurering av skogar och skogslandskap

SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) är ett Horizon 2020-projekt inom EU:s gröna giv. Syftet är att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i hela Europa – i samarbete med lokalsamhällen, markägare och andra partners.

Projektet pågår 2022–2025 i tolv modellområden i Europa, varav ett är Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Modellområdena i de olika länderna representerar en mångfald av utmaningar och ett brett utbud av restaureringsåtgärder. De bakomliggande orsakerna och behoven av restaurering skiljer sig mycket åt mellan olika delar av Europa och mellan de olika demo-områdena.

Klicka här för att se SUPERB:s alla demoområden

Ekologisk funktionalitet

I Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ligger det övergripande fokuset på restaurering som bidrar till att stärka skogarnas och skogslandskapens ekologiska funktionalitet och förmåga att långsiktigt upprätthålla en hög biologisk mångfald. Samtidigt ska skogslandskapen kunna leverera en mångfald av tjänster och produkter till samhället, både i form av timmer och skogsråvara men även som funktionella landskap för rennäring, rekreation, turism och andra samhällsnyttor. Mer preciserat fokuserar den svenska delen av SUPERB på: 

  • Alternativ till kalhyggesbruk och direkta åtgärder som ökar naturvärden i skog och i kantzoner mot vatten 
  • Att öka konnektiviteten av skog med höga naturvärden och förutsättningar för rennäring på lokal skala och landskapsskala. 
  • Att stärka värden kopplat till kulturellt öppna och semi-öppna marker i skogsdominerade landskap 
  • Att utforska restaurering av skog och skogslandskap för olika syften och behov som gäller även andra värden och ekosystemtjänster, som för kulturmiljö, rekreation, turism, träindustri och annan lokal vidareförädling av naturresurser.

Praktiska restaureringsåtgärder genomförs framför allt i Umeå älvdal och Ekopark Skatan.

EFI projektägare

Sammanlagt 36 partners i 12 europeiska länder deltar i SUPERB. Projektägare är European Forest Institute (EFI). Svenska partners är SLU och Länsstyrelsen Västerbotten. Skogsprogram Västerbotten och biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka är stödjande partners via Länsstyrelsen Västerbotten.

Till den svenska delen av SUPERB har också knutits en rådgivande grupp, som träffas tre gånger per år, och en referensgrupp, som träffas en gång varje år. Dessutom arrangeras möten fortlöpande med skogsägare och andra lokala intressenter.

Rådgivande grupp till svenska SUPERB

  • Anette Andersson (Naturvårdsverket), Anna Hamilton (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Vinka (Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka), Björn Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Göran Ståhl (SLU), Karin Fällman (Skogssällskapet), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten), Peter Bergman (Sveaskog)

Mer info om projektet

Kontaktpersoner svenska SUPERB

Möte för alla partners i SUBERB i Aquitaine, Frankrike, maj 2023.

Exkursion i SUPERB:s franska modellområde Aquitaine, maj 2023.

 

Hem Hem