Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Målet ska vara att skogen och dess värdekedja ska bidra till en global hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Export- och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier ska tillvaratas med utvecklingsarbete där det är lämpligt inom det skogliga området. Det nationella självbestämmandet över skogsfrågor ska värnas inom EU-arbetet.

Vägen framåt i Västerbotten handlar om

En förstärkt internationell marknadsföring

  • Varför: För att öka export och investeringar samt profilera Västerbotten som ett modellområde för en framväxande bioekonomi.
  • Hur: Bland annat genom att lyfta fram den västerbottniska naturen, kulturen och kunnandet, samt förnybara (bioekonomiska) produkter och tjänster på en internationell marknad.

En aktivare roll i internationella samarbeten

  • Varför: För att skapa kontaktnät, utbyta idéer, lära och få inspiration av omvärlden.
  • Hur: Bland annat genom att delta i internationellt/makroregionalt samarbete kring hållbart skogsbruk och mångbruk i skogen, framför allt inom Sveriges närområde utifrån EU:s strategi för Östersjöregionen, samt stärka Västerbottens roll i t.ex. Europaforum, Barentssamarbetet och Arktissamarbetet.

Ett hållbart brukande och bevarande av skogen

  • Varför: För att öka bidraget till Agenda 2030 och de globala målen från den västerbottniska skogen och alla dess värdekedjor.
  • Hur: Bland annat genom att analysera skogliga verksamheter och värdekedjor med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Hem Hem