Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Mål

 • Ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja
  för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Vägar framåt

Ett ökat intresse och engagemang bland länets invånare för skogslandskapets alla värden och möjligheter

 • Varför: För att vistelser i skog bidrar till förbättrad folkhälsa och för att en ökad kunskap om skogslandskapet och skogliga verksamheter ökar chanserna att skogens hela potential (t.ex. klimat, miljö, jobb och tillväxt) kan nyttjas.
 • Hur: Bland annat genom att synliggöra skogliga verksamheter och värden och öka den allmänna kunskapen om, och förståelsen för, de nyttor samhället får från skogen.

En tryggad kompetensförsörjning för skogliga näringar

 • Varför: För att tillgodose olika skogliga näringars behov av arbetskraft med grundkompetens och specialistkompetens.
 • Hur: Bland annat genom att skyndsamt utveckla och marknadsföra utbildningar som är attraktiva för alla i samhället, samt att tydliggöra attraktiva yrkes- och akademiska utbildningar och matcha mot utbildningsbehov.

En intensifiering av datainsamling, miljöövervakning och inventeringar

 • Varför: För att löpande kunna följa skogens tillstånd.
 • Hur: Bland annat genom samordnade satsningar på praktiska applikationer som t.ex. fjärranalys, laserscanning och olika tillämpningar av artificiell intelligens, samt medborgarforskning för att privatpersoner ska kunna bidra med sina kunskaper om, och sina observationer av, t.ex. kulturmiljöer och biologisk mångfald.

En breddning av forsknings- och innovationsinsatser

 • Varför: För nya innovationer, jobb, företag och en ökad tillväxt, samt för att begränsa klimatförändringen och gynna en omställning till ett fossilfritt Sverige.
 • Hur: Bland annat genom att stärka och utveckla ett nära samarbete mellan universitet, näringsliv, myndigheter, kommuner och civilsamhälle.

Exempel pågående och genomförda aktiviteter – klicka för att läsa

Hem Hem