Skogsriket och skogslänet

2012–2021 pågick ett samarbete mellan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen och företrädare för skogsföretag, branschorganisationer och forskningen. Samarbetet gick först under namnet Skogsriket men bytte 2017 namn till Skogslänet. Syftet med samarbetet var att arbeta aktivt med att vidareutveckla länens näringsliv med skogen som bas och samtidigt ge fler kunskap om vilken resurs våra skogar är. 

De ingående parterna har var för sig, men även tillsammans, drivit frågor som jämställdhet, integration, besöksnäring, samt träbyggande. Fokus var framför allt utveckling, innovation och kommunikation. Skogsriket/Skogslänet arrangerade till exempel sektorsövergripande workshops och seminarier, utvecklade ett koncept för jämställdhetsarbete, sammanförde olika branscher och kompetenser, skrev debattartiklar och pressmeddelanden, deltog på mässor och konferenser, samt arrangerade träffar med politiker. 

Under uppstarten av Västerbottens regionala skogsprogram fungerade Skogslänet som en kvalificerad referensgrupp till skogsprogrammet. I juni 2021 avslutades denna grupp, men flera av de personer som ingick i Skogslänetgruppen ingår nu istället i Västerbottens regionala skogsprograms programråd.

Rapporter från Skogsrikets/Skogslänets arbete:

JämLYS Skogssektorn 2011

Avsiktsförklaring jämställd skogssektor, Skogslänet Västerbotten

Hem Hem