Natur- och miljövård

Temaområdet genomförde sina skrivarverkstäder den 25 april och 15 maj 2019. Rapporten finns att ladda ner som PDF längre ned på den här sidan.

Natur- och miljövård

I den här rapporten ger representanter för myndigheter, ideella organisationer och forskningen sin syn på hur natur- och miljövården är organiserad i Västerbottens skogar, vilka värden natur- och miljövården skapar idag, samt natur- och miljövårdens utmaningar och möjligheter.

I rapporten beskrivs hur natur- och miljövården bevarar och skapar värden i form av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i länets skogar, vilket är viktigt för bland annat naturupplevelser, hälsa och välbefinnande.

De personer som har bidragit i skrivandet av rapporten ser också stora utmaningar, framför allt skogsbrukets omfattning och utformning. I rapporten konstateras t ex att miljömålet Levande skogar inte är möjligt att nå till år 2020, att skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas, att skogslandskapet fortsätter att fragmenteras, samt att behovet av naturvårdande skötsel är stort. 

De möjligheter som beskrivs i rapporten handlar bland annat om mer skydd av skogar och skogsvatten med höga naturvärden, en förbättrad hänsyn i skogsbruket, mer naturvårdande skötsel och restaurering, ökad samverkan, samt utökade insatser när det gäller miljöövervakning och inventeringar. 

Innehållet i rapporten baserar sig på resultatet från två skrivarverkstäder i Umeå (25 april och 15 maj 2019) där tio personer deltog, samt på efterföljande bearbetningar och kompletteringar av resultatet från skrivarverkstaden. Till dessa bearbetningar och kompletteringar har ett stort antal personer inbjudits och några har också bidragit med kompletterande information.

Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem