Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Projekt om biologisk mångfald avslutas med öppet webinarium

10 februari 2023

I projektet "Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar" har ca 20 ekologer och sakkunniga från skogsbruket, myndigheterna, forskningen, en kommun och Naturskyddsföreningen tillsammans utforskat möjliga tillståndsindikatorer och åtgärdsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Projektet har gett många nya insikter när det gäller både evidensbaserad kunskap och mätbarhet för olika indikatorer. På så sätt kan projektet sägas ha varit ett bildningsprojekt, det vill säga ett gemensamt arbete för att utforska, lära och veta tillsammans.

Resultaten har fortlöpande publicerats i form av 15 delrapporter plus en sammanfattande rapport. 

Klicka här för att ladda ner Sammanfattning och slutsatser

Klicka här för att ladda ner delrapporter

Som avslutning på projektet anordnas ett öppet webinarium den 24 mars för att redovisa och diskutera projektets lärdomar och resultat.

Klicka här för info och anmälan webinarium 24 mars

Både positiva och negativa trender

För att studera mätbarheten av valda indikatorer har statistik tagits fram från olika databaser. När det gäller tillståndsindikatorer kan vi konstatera både positiva och negativa trender i Västerbottens län. När det gäller åtgärdsindikatorer finns det starka skäl att tro att de åtgärder som utforskats i projektet främjar biologisk mångfald i Västerbottens skogar, men också att det finns vissa brister och ”skevheter” i statistiken.

Tillståndsindikatorer – exempel trender

 • Arealen gammal skog (+140 år) har ökat i Västerbotten sedan mitten av 1990-talet, men jämfört med för hundra år sedan är arealen gammal skog (+160 år) halverad.
 • Arealen äldre lövrik skog i länet har minskat stadigt sedan mitten av 1980-talet.
 • Volym död ved och areal (ha) med minst 20 m3 död ved/ha har ökat sedan 1995.
 • Täckningsgrad av vegetation i bottenskikt och fältskikt har minskat sedan 1997.
 • Antal och volym levande grova träd (alla arter), samt volym levande asp, al, rönn och sälg har ökat sedan 1985.
 • Medelindex fågelarter i miljömåls-indikatorn Häckande fåglar i skogen + ytterligare några arter kopplade till strukturellt komplexa skogar har inte förändrats sedan 2002.

Åtgärdsindikatorer – exempel trender

 • De stora arealerna formellt skyddad skog i Västerbottens län har tillkommit sedan 1980-talet. Idag är ca 11 procent av den totala skogsmarksarealen i Västerbottens län formellt skyddad, varav 6 procent improduktiv skogsmark och 5 procent produktiv skogsmark. Av den produktiva skogsmarken är 6 procent formellt skyddad. Merparten av den formellt skyddade skogen finns ovanför Skogsvårdslagens gräns för fjällnära skog. Nedan den fjällnära gränsen är ca 3 procent av skogsmarksarealen och lika stor andel av den produktiva skogsmarksarealen formellt skyddad.
 • Lämnade volymer hänsynsträd, döda träd, lågor, naturliga högstubbar och skapade högstubbar är i princip oförändrade sedan mätningarna startade i mitten av 1990-talet.
 • Lämnad volym hård död ved ökade markant mellan 1994/95 och 2006/07 och har sedan dess legat på ungefär samma nivå. Lämnad volym nedbruten död ved låg på ungefär samma nivåer mellan 1994/95 och 2002/03, men har därefter minskande trender.

Fortsatt utvecklingsarbete

Projektets bedömning är att ett fortsatt utvecklingsarbete med följande tillståndsindikatorer skulle vara särskilt värdefullt och spännande:

 • Gammelskog/kontinuitetsskog
 • Konnektivitet
 • Rödlistade arter
 • Smådäggdjur
 • Flodpärlmussla
 • Samt att identifiera fler tillståndsindikatorer för biologisk mångfald i skogsvatten

När det gäller åtgärdsindikatorer ser vi en stor potential i att utveckla metoderna för att följa upp

 • Hänsyn vid föryngringsavverkning
 • Fria vandringsvägar vid vägövergångar
 • Kantzoner mot mindre vattendrag
 • Naturvårdande skötsel och restaurering

Vi kan också konstatera att utvecklingen av ny teknik och nya metoder (t ex drönare, sensorer, bildanalys, satellitdata, flygburen laserskanning, Artificiell Intelligens (AI), miljö-DNA, samt integrering av olika datakällor) för avancerad och storskalig miljöövervakning går snabbt framåt. Detta kommer att innebära helt nya möjligheter att följa upp utvecklingen för biologisk mångfald i skogen inom en snar framtid.

Om projektet

Projektet startade våren 2021 och avslutas våren 2023. Västerbottens regionala skogsprogram har varit projektägare och projektet har finansierats av Västerbottens regionala skogsprogram, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveaskog, Världsnaturfonden WWF, SCA och Luleå Stift.

Kontakt:

Anders Esselin, projektledare Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

info@skogsprogramvasterbotten.se

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem