Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Mål

  • Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

Vägar framåt

En ökad produktivitet och högre förädlingsvärde i alla skogliga värdekedjor

  • Varför: För fler och starkare företag, ökad sysselsättning och landsbygdsutveckling.
  • Hur: Bland annat genom en utvecklad samverkan och erfarenhetsutbyte inom branscher (t.ex. klusterbildningar för innovation och utveckling) och mellan olika branscher, myndigheter, kommuner och forskningen (t.ex. gemensamma utvecklingsprojekt).

En ökad jämställdhet, mångfald och integration i skogliga verksamheter

  • Varför: För att flera skogliga näringar behöver mer kvalificerad kompetens och för att kompetensen hos alla i samhället ska tas tillvarata.
  • Hur: Bland annat genom utveckling av positiva och inkluderande kulturer, normer och strukturer som möjliggör och uppmuntrar alla i samhället att söka utbildning, få ett arbete och vilja jobba kvar i skogliga verksamheter.

En större förståelse och tillit mellan olika skogliga verksamheter

  • Varför: För minskade intressemotsättningar och konflikter.
  • Hur: Bland annat genom att samla skogliga aktörer som har skilda perspektiv och åsikter om olika frågor för diskussioner, samt genom att genomföra branschöverskridande insatser, åtgärder, projekt.

En utveckling och förbättring av grundläggande förutsättningar i länets landsbygder

  • Varför: För att möjliggöra ett mångsidigt nyttjande av skogslandskapet med livskraftiga skogliga verksamheter, och därmed bidra till landsbygdsutveckling.
  • Hur: Bland annat genom att Region Västerbotten, länets kommuner m.fl. i olika nationella sammanhang påtalar vikten av att regeringens och Riksdagens ambitioner om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder genomförs, bl.a. när det gäller tillgång till riskkapital och god transport och IT-infrastruktur.

Exempel aktiviteter och projekt – klicka för att läsa

 

Hem Hem