Mångbruk av skog

Mångbruk av skog

Mångbruk av skog

I norra Sverige har mångbruk av skogarna i alla tider bidragit till överlevnad, försörjning, hälsa, välbefinnande och attraktiva livsmiljöer – så även idag. De senaste åren har mångbruk av skog också allt oftare lyfts fram som en möjlighet till ett hållbart nyttjande av skogarna i norr, en ökad förädlingsgrad och landsbygdsutveckling. I skogsprogrammet är mångbruk av skog ett prioriterat fokusområde (se fokusområde 2).

Vad är mångbruk av skog?

Mångbruk av skog innebär att skogen används för flera olika syften, såväl kommersiella som icke-kommersiella. Det kan betyda att olika verksamheter utförs på olika platser i skogen eller att flera verksamheter pågår på samma plats samtidigt. Med mångbruk menas alltså att skogen används på många olika sätt, inte att en skogsägare eller företagare nödvändigtvis måste bedriva flera olika verksamheter. Exempel på mångbruksverksamheter är skogsbruk, träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, mathantverk, slöjd och verksamheter kopplade till skogarnas kulturarv. 

Vad gör skogsprogram Västerbotten?

Sedan starten av Västerbottens regionala skogsprogram har flera aktiviteter med koppling till mångbruk av skog genomförts, bland annat (klicka för att ladda ner):

Målet med förstudien om mångbruk av skog i norr (2023) var att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförandeprojekt. Förstudiens slutsats blev dock att ett genomförandeprojekt i dagsläget har små möjligheter att göra någon väsentlig skillnad, det vill säga att skapa långsiktig nytta för målgruppen. Därför har vi ännu inte gått vidare och sökt medel för en fortsättning.

Kontaktperson

Anders Esselin, processledare Skogsprogram Västerbotten, 070–273 09 45, info@skogsprogramvasterbotten.se

 

 

Hem Hem