Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ny webbplats för Trees For Me

1 november 2022
Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Det koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Centret är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.

Trees For Me:s vision är att bli en internationellt ledande, tvärvetenskaplig och vetenskapsbaserad plattform. Centret ska möjliggöra framtida och hållbara skogsbaserade värdekedjor för utveckling och produktion av högvärdiga material och energiprodukter från snabbväxande lövträd, samt säkra kunskapsförsörjningen inom området. Det övergripande målet med Trees For Me är att säkerställa hållbar biomassaproduktion från snabbväxande lövträd med säkerhet och flexibilitet vad gäller utbud och kvalitet. Centret ska även säkerställa effektiva och hållbara värdekedjor för bioraffinaderier för träbaserade råvaror och bränslesortiment, samt arbeta för att minska målkonflikter inom området.

Nu har Trees For Me lanserat en ny webbplats. Klicka här för att komma till webbplatsen och lära dig mer om kompetenscentret.

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Även Västerbottens regionala skogsprogram är med på ett hörn.

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem