Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter mars–april

16 april 2023

Förslag: förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret

För att det ska bli tydligare vid till exempel fastighetsförsäljning vilka fastigheter som redan fått ersättning från staten när markägaren nekats avverka fjällnära skog, behöver det framgå uppgifter om det i bland annat fastighetsregistret. Det förslaget lägger nu Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket i en rapport till regeringen.

Förslag: förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret - Skogsstyrelsen

 

Fortsatt negativ utveckling för skogens miljömål

I den årliga uppföljningen av miljömålet Levande skogar konstaterar Skogsstyrelsen återigen att fler och kraftfullare åtgärder krävs för att bevara och utveckla skogens miljövärden. -De åtgärder som genomförs ger positiva effekter i miljön, men de är tyvärr inte tillräckliga för att vända den negativa trenden med förluster av viktiga livsmiljöer i skogen. Varje år fortsätter vi att förlora naturvärden som inte kan återskapas inom överskådlig tid, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Fortsatt negativ utveckling för skogens miljömål - Skogsstyrelsen

 

Balans mellan skog och vilt i fokus under två dagar och två kvällar

Det är många delar som spelar in för att vi ska få balans i skogen. Nya upptäckter görs då forskningen i området ständigt når en högre förståelse. Under konferensen skog- och vilt i Östersund 15 mars 2023 fick ett stort antal forskare från Norge och Sverige föra fram sina forskningsresultat.

Sammanfattning skog- och viltkonferensen 2023 - Skogsstyrelsen

 

Ny webb-utbildning för skogsägare ska öka hänsynen till renskötseln

Skogsbruk kan ha stor påverkan på rennäringen och inte sällan behöver markägare och samebyar ta hänsyn till varandra. Därför har nu Skogsstyrelsen tagit fram en ny webb-utbildning, gratis för alla aktörer, för att öka kunskapen om hur skogsbruk och skogsskötsel kan främja renskötseln.

Ny webb-utbildning för skogsägare ska öka hänsynen till renskötseln - Skogsstyrelsen

 

Fler omfattande utredningar kräver nya prioriteringar inom tillsyn

Efter det att mängden avverkningsärenden där Skogsstyrelsen behöver utreda och fatta beslut kopplat till artskyddet kraftigt ökat under det senaste året, fortsätter nu arbetet med att göra prioriteringar inom myndighetens tillsyn. Syftet är att minska antalet ärenden som kräver handläggning. Det här är en direkt följd av rättsutvecklingen där vi behöver utreda och fatta beslut i ärenden på ett sätt och i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Samtidigt har vi fått minskade resurser till tillsynen och därför måste vi agera för att skapa en rimlig arbetssituation. En åtgärd innebär därför att färre avverkningsärenden granskas manuellt, säger Thomas Mårtensson, chef för tillsynsenheten.

Fler omfattande utredningar kräver nya prioriteringar inom tillsyn - Skogsstyrelsen

 

Klimatvecka för skogen 27-31 mars, se föreläsningarna i efterhand

Hur kommer skogen att klara framtidens klimat? Hur ska skogen skötas för att stå emot kommande påfrestningar av väder och vind? Den 27 - 31 mars genomförde Skogsstyrelsen en klimatvecka för skogen med en mängd olika webbinarier på temat skog och klimat. Samtliga webbinarier, förutom kvällsträffarna, spelades in så att du även kan ta del av dem i efterhand.

Klimatveckan 2023 - Skogsstyrelsen

 

Bioekonomiutredningen överlämnar delbetänkande om ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi

Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har överlämnat delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” (SOU 2023:15) till landsbygdsminister Peter Kullgren som tog emot delbetänkandet å regeringens vägnar.

Bioekonomiutredningen överlämnar delbetänkande om ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi - Regeringen.se och Förnybart i tanken - Regeringen.se

 

Ny bok om övervakning av biologisk mångfald

EU kräver att alla medlemsländer övervakar tillståndet i miljön och de förändringar som sker. Övervakningen präglas av en mycket snabb teknikutveckling och förändrade EU-regler, vilket gör att arbetssätten behöver förändras. En ny bok, tillkommen på initiativ från forskare vid SLU, kan vara till hjälp i detta förändringsarbete. Boken beskriver EU:s krav på hur data om biologisk mångfald ska samlas in och redovisas, liksom metoder som tillmötesgår de nya kraven.

Ny bok om övervakning av biologisk mångfald | Externwebben (slu.se)

 

Stort kunskapsbehov om effekter av hyggesfritt skogsbruk

I en ny litteraturstudie har forskare från SLU sammanställt samtliga vetenskapliga artiklar där effekter på biologisk mångfald och tillväxt undersökts i skogar som brukas traditionellt eller med den hyggesfria metoden blädning, där de största träden avverkas var femte till femtonde år. Studien visar att många skogslevande arter bevaras på kort sikt med blädning, men att det finns få studier om hur hotade arter påverkas, samt att tillväxten varierar mycket mellan studier. Sammanställningen visar också behovet av mer kunskap.

Stort kunskapsbehov om effekter av hyggesfritt skogsbruk | Externwebben (slu.se)

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 september 2023

Programrådsmöte om skog – i skogen

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem