Samarbeten om skog i Barentsområdet

2020 fick Västerbottens regionala skogsprogram i uppdrag att göra en pilotstudie om Unesco biosfärområden i Barentsområdet och möjligheter till samarbeten mellan biosfärområdena och mellan biosfärområdena och Barentssamarbetets arbetsgrupper. Uppdraget kom från Barentssamarbetets arbetsgrupp för skogssektorn i Barentsområdet. 

Efter publicering av studien har ett samarbete mellan följande partners etablerats: Västerbottens regionala skogsprogram (Sv), Biosfärområde Vindelälven Juhttàtahkka (Sv), Norrbottens regionala skogsprogram (Sv), Leader Tornedalen 2020 (Sv), Norra Karelens regionala skogsprogram (Fi), Norra Karelens biosfärområde (Fi), Oulus regionala skogsprogram (Fi), Rokua Geopark (Fi) och Sør-Varanger  kommune (No).

Detta samarbete har resulterat i ytterligare tre publicerade pilotstudier där Västerbottens regionala skogsprogram har varit projektägare:

  • Sustainable development of local communities by multiple use of forests in the Barents region 
  • Youth participation in issues related to multiple use of forests and sustainable development of local communities
  • Universities and research institutions in seven landscapes within the Barents region

I förlängningen är ambitionen ett större projekt om skog och skogliga verksamheter i Barentsområdet med särskilt fokus på små och medelstora företag (SME:s) och ungdomar. Preliminärt syfte med ett sådant projekt är

  • Att främja internationellt, gränsöverskridande samarbete och lärande i Barentsregionen
  • Att dela goda exempel och evidensbaserad kunskap
  • Att öka kunskapen om skogarnas ekosystem, skogarnas mångfunktionalitet och olika värden som skogarna tillför lokalsamhällen i Barentsregionen
  • Att stödja hållbar förvaltning och nyttjande av skogsresurser och ekosystemtjänster i linje med Agenda 2030 och de globala målen, FN:s strategiska plan för skogar och Parisavtalet

Hittills genomförda och publicerade pilotstudier

Nilson 2022. Universities and research institutions in seven landscapes within the Barents region

Barsk & Esselin 2022. Youth participation in issues related to multiple use of forests and sustainable development of local communities

Barsk & Esselin 2022. Sustainable development of local communities by multiple use of forests in the Barents region

Hem Hem