Förstudie om mångbruk i norr

Målgrupp

 • Mångbrukare i Norr- och Västerbotten. En mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om verksamhet inom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas, med mera. 

Syfte

 • Att tillsammans med målgruppen identifiera utmaningar och prioriterade aktiviteter för att stärka mångbruksföretagandet, exempelvis inom samverkan, diversifiering och kompetensutbyte.
 • Att förbättra den regionala kompetensen om mångbruksföretagare genom korskoppling av befintlig statistik och data.
 • Att bidra till strategin för det nationella skogsprogrammet såväl som strategierna för Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram som alla pekar ut mångbruk som ett prioriterat område (fokusområde 2).

Mål

 • Bästa möjliga förutsättningar för ett genomförandeprojekt, som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog.

Delmål

 • Vi har en tydlig bild av hur mångbruksföretagandet ser ut i Norr- och Västerbotten.
 • Vi har kännedom om behov och utmaningar som behöver hanteras för att stärka företagens konkurrenskraft.
 • Vi har identifierat vilka av dessa behov och utmaningar som skulle kunna lösas i ett genomförandeprojekt.
 • Ett framtaget förslag på projekt med syfte att stärka och utveckla mångbruksföretag i Västerbotten och Norrbotten. Det ska utgå från det insamlade materialet och kunskap från andra projekt, exempelvis Skogens Kraft. Kopplat till detta ska projektledaren också mobilisera potentiella samverkansparter och mångbruksföretag som har intresse av att delta i ett samverkansprojekt.

Process

 1. Planering
 2. Kartläggning av målgruppen "mångbrukare i Norr- och Västerbottens län"
 3. Identifiering av aktiviteter för ett genomförandeprojekt, bl a genom workshops i berörda län
 4. Framställning förslag till genomförandeprojekt

Projekttid

 • 2023-02-01 till 23-09-30

Projektägare

 • Länsstyrelsen Västerbotten

Finansiärer

 • Region Västerbotten, Region Norrbotten och Tillväxtverket. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Parallellt projekt

 • En likadan förstudie kommer att genomföras parallellt i Västernorrlands och Jämtlands län. Tanken är ett utvecklat samarbete mellan förstudien i Västerbotten-Norrbotten och Västernorrland-Jämtland/Härjedalen.

Mer info om projektet

 

Hem Hem