Temaområden

Under 2019 pågår arbetet i sk temaområden för att kartlägga näringar, verksamheter och intressen med sin bas i den västerbottniska skogen. Målet är en rapport per temaområde som beskriver hur temaområdena idag bidrar till skogsprogrammets vision och mål, samt möjligheter och hinder för temaområdet. 

Syftet med den första delen av rapporterna (Kap 1 Företag och organisationer, Kap 2 Värden som temaområdet skapar idag) är att samla och sprida kunskap om länets skogliga näringar, verksamheter och intressen. Syftet med den andra delen av rapporterna (Kap 3 Möjligheter, Kap 4 Hinder och utmaningar) är att just identifiera möjligheter och utmaningar. Ett urval av dessa kommer att lyftas fram i skogsstrategin för Västerbottens län och sedan jobbas vidare med i så kallade utvecklingsområden.

Arbetssätt

  1. Sekretariatet för Skogsprogrammet Västerbotten tillsammans med en–två representanter för varje temaområde gör lista med ca 15 personer med goda kunskaper om temaområdet. Inbjudan till skrivarverkstad skickas till dessa personer, inklusive en uppmaning att föreslå fler personer som bör bjudas in. De personer som föreslås bjuds också in.
  2. Skrivarverkstad två dagar med 5–15 personer. 
  3. Sekretariatet bearbetar resultat från skrivarverkstaden.
  4. Rapport version 1 skickas på remiss till de som deltagit på skrivarverkstad och till dem som inbjudits men inte varit med.
  5. Sekretariatet bearbetar rapporten en andra gång
  6. Publicering av rapport version 2 (eller 3) på denna webbplats.

Rapporterna skrivs utifrån deltagarnas egna perspektiv, kunskaper och ambitionsnivå, och de ska spegla olika intressen och intressenters syn på skogen och skogssektorn. Tanken är att vi utifrån dessa subjektiva beskrivningar sedan kan börja diskutera objektivitet, subjektivitet, statistik, "fakta" och "sanningar", dvs. vad olika intressen och intressenter är överens om och vad de inte är överens om.

Du kan bidra

Nedan hittar du valda Temaområden. Här publiceras också rapporterna när de är klara. Om DU vill bidra till rapporterna: skicka ett mail med synpunkter och/eller kompletterande information till info@skogsprogramvasterbotten.se

Hem Hem