Temaområden

April–september 2019 pågår arbetet i så kallade Temaområden. I varje temaområde samlas 5–15 representanter för verksamheten/intresset under två dagar för att ta fram grundläggande beskrivningar (delrapporter) av sitt temaområde. Syftet är att rapporterna ska ge grundläggande beskrivningar av:

  • Hur temaområdena idag bidrar till skogsprogrammets vision och mål
  • Vad som hindrar temaområdena att bidra ytterligare till skogsprogrammets vision och mål
  • Vilka möjligheter som finns att öka temaområdenas bidrag till skogsprogrammets vision och mål

Skrivandet utgår från följande frågeställningar.

Sammansättning av skrivargrupperna och inbjudan till skrivar-verkstäder har gjorts på följande vis: Sekretariatet för det regionala skogsprogrammets har kontaktat en eller två representanter för varje temaområde. Tillsammans har vi kommit överens om ca 15 personer som har goda kunskaper om temaområdet och som bör bjudas in. Till dessa personer har en inbjudan till skrivar-verkstäder skickats, inklusive en uppmaning att föreslå fler personer som bör bjudas in. De personer som föreslagits har också bjudits in.

Nedan hittar du valda Temaområden. Här kommer också delrapporterna att publiceras när de är klara. Om DU vill bidra med synpunkter och/eller kompletterande information till delrapporterna: skicka ett mail till info@skogsprogramvasterbotten.se

Delrapporterna skrivs utifrån deltagarnas egna perspektiv och kunskaper. Ambitionsnivå är upp till varje skrivargrupp att avgöra. Temaområdenas delrapporter kommer att ligga till grund för en regional skogsstrategi samt för fortsatt dialog och arbete i så kallade utvecklingsområden, vars syfte är att diskutera och föreslå vägar framåt.

Hem Hem